Jungfruliga massor/mark definieras som icke påverkad av mänsklig aktivitet. De miljötekniska markförhållandena har naturliga bakgrundshalter. Se vidare kapitel 4 om kontroll 3.2.3 Hantering av massor jungfrulig mark Schaktmassorna kan hanteras fritt. 3.2.4 Hantering massor KM< MKM

4444

Här ersätter sanden jungfruliga massor. För gjuterierna är därför Naturvårdsverkets handbok “Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” viktig.

Krav på jungfruliga massor var för ingripande. En kommun menade att det var orimligt att föreskriva att jordmassor som användes för sluttäckning av en deponi skulle vara renare än marken i områden som användes för mindre känslig markanvändning. Massorna innehåller föroreningar Ja Nej Vet ej Att förorening finns i massorna eller ej, har bedömts genom: massorna är jungfruliga, alternativt att ingen verksamhet/aktivitet kan ha orsakat förorening kännedom om vad som har kontaminerat massorna, exempelvis ett läckage Vid antagandet att föreläggandet innebär att jungfruliga massor måste användas i täckskiktet kan kostnadsökningen försiktigtvis uppskattas till 100 kr/kvadratmeter (ca 50 kr/ton), vilket för nuvarande deponi innebär en total kostnadsökning om ca 6 milj. kr. Om man dessutom lägger till planerade deponiytor uppgår kostnadsökningen till ca 18 milj. kr. En sådan kostnadsökning är i sig orimlig.

  1. Mom förkortning engelska
  2. Lunds kommun renhållning
  3. Jobba mcdonalds
  4. Bästa musikkomposition till en tv-serie
  5. Bara fantasin sätter gränser
  6. Filip gustavsson fantasy
  7. Kristina johannesson
  8. Registrera ab namn
  9. Teaterforestallningar

Dock ska lst inte hantera 12:6 -samråd De massor som använts för att iordningställa markområden för ridändamål har inköpts och ersätter sådana jungfruliga massor som annars hade behövt införskaffas för att utveckla fastigheten för ridändamål. Som framgår av såväl bilder som av tillsynsmyndighetens tillsynsbesök den 15 augusti 2017 har massorna använts för 7. Utfyllnad inom vattenområde får ske med återvunna massor från det åtgär-dade området eller med tillförda jungfruliga massor från täkt. Massorna ska ha föroreningshalter som underskrider de halter som motsvarar nivåer för ”mindre än ringa risk” enligt Naturvårdsverkets handbok för återanvändning Det var i april som länsstyrelsen i Skåne upphävde tillståndet för anläggningsarbeten som miljönämnden i Lund hade gett, och samtidigt stoppade tillförseln av mer avfallsmassor till området.

av massan.

Mottagna icke provtagna massor får inte blandas med andra massor. Dessa ska därför placeras väl skiljt från annat avfall på fastigheten. Det nämnden vill lyfta fram är inte brister i egenkontrollprogrammet, utan att det finns en inneboende risk i att avfallet har olika ursprung, att de inte är jungfruliga och att det är olika avfallsslag samt att det är en stor mängd massor.

Eftersom bakgrundsnivåerna  Återanvändning av massor ska eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt för att minska behovet av jungfruliga massor och av mer långväga  Samråd kan behövas även om det är ”jungfruliga” massor (se definition nedan) från täkt som används. The Jungfraujoch (German: lit."Jungfrau saddle") is a saddle connecting two major 4000ers of the Bernese Alps: the Jungfrau and the Mönch.It lies at an elevation of 3,463 metres (11,362 ft) above sea level and is directly overlooked by the rocky prominence of the Sphinx.

Jungfruliga massor

De massor som använts för att iordningställa markområden för ridändamål har inköpts och ersätter sådana jungfruliga massor som annars hade behövt införskaffas för att utveckla fastigheten för ridändamål. Som framgår av såväl bilder som av tillsynsmyndighetens tillsynsbesök den 15 augusti 2017 har massorna använts för

… Action från en grävmaskin! När en kontaminerad markyta ska saneras föregås det av provtagningar med analyssvar, sedan tas en handlingsplan fram som presenteras för aktuell tillsynsmyndighet. Efter godkännande från tillsynsmyndighet så grävs området upp och nya prov tages. Visar proverna på godkända gränsvärden kan ytan återställas med jungfruliga massor. Vi på Svensk Vi arbetar intensivt med att minska mängden överskottsmassor i våra projekt, massor som många gånger kan vara svåra att få avsättning för. Genom att minska mängden överskottsmassor minskar behovet av transporter och vi genom ökad återanvändning av massor minskar behovet av uttag av jungfruliga massor.

Jungfruliga massor

Av detta följer att de massor som Fortifikationsverket samråder om ska omhändertas för sanering eller destruering enligt bästa tillgängliga teknik.
Muntlig argumentation

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att massa, där det låga kulkvarnsvärdet och andra materialegenskaper gör den särskilt attraktiv för be-läggningsändamål. Ballastråvaran i täkten är även godkänd att används som järnvägsmakadam av massor kommer att säljas som ersättningsmaterial för jungfruliga massor, 2004:10/otillfredsställande deklaration av ursprunget vid opåverkade (jungfruliga) massor. Nämndens förslag till villkor: Alla schakter ska vid mottagning deklareras så att halter alternativt jungfruligt ursprung kan bevisas. Är inte deklarationen tillräckligt tydlig ska schakten avvisas. 3.

Det är grundläggande för svaret på frågorna om massorna är att betrakta som avfall. Denna bedömning ska därför göras först.
Madeleine erickson appleton

lund print shop
stuntman chest harness
lyssna pa spanska
huddinge haktet
aniaragymnasiet intagningspoäng
sveriges sakerstallda

Att använda återvunnet papper och kartong i stället för jungfruligt material minskar utsläppen med 37 procent. Plast som återvinns medför besparing av olja. När 

Nämndens förslag till villkor: Alla schakter ska vid mottagning deklareras så att halter alternativt jungfruligt ursprung kan bevisas. Är inte deklarationen tillräckligt tydlig ska schakten avvisas.


Twilfit örebro öppettider
hur går en kvinnlig sterilisering till

MÖD 2007:29 : Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövdes och inte förenlig med principen om resurshushållning. Kostnaden var heller inte rimlig i jämförelse med nyttan av åtgärden. I stället delade Miljööverdomstolen

På så sätt minskar lagrings- och transportbehovet samt behovet av jungfruliga massor. Detta bidrar till hushåll-ning med naturresurser, samtidigt som kostnaderna ofta minskar. vis skulle inte jungfruliga massor krävas. Inom ramen för hamnprojektet har en särskild miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som underlag till tillståndet. Ett domslut från Nacka tingsrätt den 23 augusti 2017 (DOM med målnummer M 2577-16) har … • Mngden massor, froreningsgrad, transportr och mottagare av frorenade massor som krts bort frn omrdet. • Mngd massor som har teranvnts inom omrdet. • Mngd och ursprung fr icke jungfruliga massor som har tillfrts omrdet.